Teneinde de internetsite van K en K Solutions BV en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat K en K Solutions BV in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens K en K Solutions BV voor welke doeleinden gebruikt en wat K en K Solutions BV doet om uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming te beschermen. K en K Solutions BV adviseert u voor het gebruik van de internetsite van K en K Solutions BV hiervan kennis te nemen.

Met de term internetsite van K en K Solutions BV wordt in dit Privacy Statement ook verstaan de aan de internetsite verbonden databases en portals. Daarnaast is op K en K Solutions BV internetsite de disclaimer van toepassing. K en K Solutions BV adviseert u ook hiervan, voor het gebruik van K en K Solutions BV internetsite, kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens.
K en K Solutions BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de internetsite van K en K Solutions BV.

K en K Solutions BV is genoodzaakt uw gegevens te delen met organisaties die helpen om de diensten te verlenen die in dit Privacy Statement genoemd worden en die dergelijke gegevens namens ons en in overeenstemming met dit Privacy Statement kunnen verwerken ter ondersteuning van de internetsite en de dienstverlening. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat K en K Solutions BV deze details aan een derde dient te verstrekken – zoals een hostingprovider, mailingbedrijf – om u de informatie te kunnen verstrekken waar u om gevraagd hebt. Ook kunnen gegevens aan derden worden doorgegeven die backoffice-ondersteuning of IT-diensten leveren. Met deze organisaties sluit K en K Solutions BV verwerkersovereenkomsten, waardoor de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Persoonsbescherming is gewaarborgd.

Anders dan bovenstaande zal K en K Solutions BV zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten de organisatie van K en K Solutions BV tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt?
Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de internetsite van K en K Solutions BV (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. K en K Solutions BV verwerkt deze gegevens teneinde:

- de internetsite van K en K Solutions BV aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
- de Diensten die via de internetsite van K en K Solutions BV worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
- de dienstverlening van K en K Solutions BV, al dan niet via de internetsite van K en K Solutions BV te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de internetsite van K en K Solutions BV heeft aangevraagd, is het mogelijk dat K en K Solutions BV uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.

K en K Solutions BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gebruik van cookies en logbestanden.
Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van K en K Solutions BV bent. K en K Solutions BV gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite van K en K Solutions BV zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door K en K Solutions BV kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite van K en K Solutions BV.

De internetsite van K en K Solutions BV genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite van K en K Solutions BV. K en K Solutions BV houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite van K en K Solutions BV.

Google Analytics
De internetsite van K en K Solutions BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan K en K Solutions BV.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. K en K Solutions BV heeft hier geen invloed op.

K en K Solutions BV heeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite van K en K Solutions BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging.
K en K Solutions BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens K en K Solutions BV toegang hebben tot uw gegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden.
De internetsite van K en K Solutions BV bevat links naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. K en K Solutions BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. K en K Solutions BV raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen.
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de internetsite van de K en K Solutions BV, kunt u contact met ons opnemen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 24 juli 2018.